Penetració del domini .cat a la població

Penetració
18 maig 2017
Infografia penetracio domini pais de referència

Aquest rànquing representa l'adopció del domini propi de cada país per part dels seus habitants. Actualment hi ha 256 dominis de país en funcionament. La gràfica també indica el nivell d'accés a internet.

Si comparem el domini .cat amb els 256 dominis de país que existeixen (ccTLDs), la penetració a la població és significativa: ocupem la posició 37, si ens fixem en Catalunya, i el lloc 42, si posem com a referència els Països Catalans.

Tot i aquesta dada positiva, la implantació a Catalunya és d'un 1,3% i als Països Catalans és només d’un 0,8%, és a dir, hi ha menys d’un domini .cat per cada 100 habitants dels territoris de parla catalana.

Aquesta xifra ens indica que existeix un ampli marge de creixement, ja que si ens comparem amb països de referència com Holanda o Suïssa, aquesta relació creix fins als més de 33 dominis .nl o més de 24 dominis .ch per cada 100 habitants que hi ha actualment, tenint en compte que aquests dominis tenen més de 30 anys de vida des del seu llançament.

Per a més informació:

Consulta l'Observatori puntCAT 2017

Veure infografia Penetració del domini .cat a la població